Zadzwoń: 042 – 633 25 48

Ubezpieczenia grupowe na życie dla służb mundurowych

Oferujemy grupowe ubezpieczenie na życie Open Life dla  funkcjonariuszy, pracowników emerytów i rencistów Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej, a także ich małżonków, partnerów życiowych i dorosłych dzieci powyżej 18 lat wraz z assistance medycznym oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci (niezależnie od wieku), rodziców, małżonków, partnerów życiowych.

  1. PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

–       do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, partnerzy życiowi ,dorosłe dzieci  w wieku między 18-tym, a 67-tym rokiem życia,

–       warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie deklaracji przez zainteresowanego

–       warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia małżonka, partnera życiowego lub dorosłego dziecka jest przystąpienie do ubezpieczenia małżonka, partnera życiowego rodzica będącego funkcjonariuszem, pracownikiem cywilnym SW, emerytem lub rencistą SW

–       małżonek, dorosłe dziecko lub partner życiowy może przystąpić w tym samym wariancie lub niższym w którym ubezpieczony jest małżonek, rodzic lub partner życiowy

–       do ubezpieczenia NNW mogą przystąpić dzieci niezależnie od wieku , rodzice, małżonkowie, partnerzy życiowi NOWOŚĆ

UWAGA – do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby przebywające w dniu podpisania deklaracji przystąpienia na zwolnieniu lekarskim, szpitalu, domu opieki społecznej, hospicjum.

PROGRAM OBEJMUJE:

Ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku potwierdzonej zwolnieniem lekarskim L-4.  Towarzystwo wypłaca odszkodowanie pokrywające 20% utratę uposażenia na  podstawie kserokopii zwolnienia lekarskiego druk L-4 ,  kserokopii dokumentacji medycznej związanej z danym zwolnieniem  lekarskim oraz zaświadczenia o utraconym uposażeniu wystawionym przez jednostkę organizacyjną SW. Świadczenie dotyczy wszystkich zwolnień lekarskich niezależnie od rodzaju schorzenia i specjalność lekarza który zwolnienie wystawił, dotyczy wszystkich ubezpieczonych, nie dotyczy tzw zwolnień na opiekę. W przypadku zwolnień lekarskich dotyczących zaburzeń psychicznych jednostki chorobowe od F41 – F48 Z (nie dotyczy współubezpieczonych)

Wprowadzono nowe świadczenie z tytułu rekonwalescencji po pobycie w szpitalu. – rehabilitacja poszpitalna L-4  przysługuje świadczenie zryczałtowane z tym ,że pobyt w szpitalu trwał nieprzerwanie, co najmniej 14 dni. Maksymalnie jedno świadczenie w roku ubezpieczeniowym. Nie jest wymagane zwolnienie lekarskie tzw. poszpitalne

Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM – zmiana pobyt w szpitalu nie musi zaczynać się od OIOM-U , wystarczy, że w czasie pobytu ubezpieczony był na OIOM – wypłata za każdy dzień pobytu maksymalnie 14 dni w roku ubezpieczeniowym.

Operacje – wprowadzono nowe rozwiązanie polegające na wypłacie odszkodowania za operacje bez związku z pobytem w szpitalu co najmniej 4 dni choroba lub 1 dzień wypadek , wypłata na podstawie zaszeregowania do poziomu operacji wg zamkniętego katalogu operacji 5 kategorii wypłata od 12,5% do 100% kwoty bazowej. Maksymalna wypłata w roku ubezpieczeniowym 150% kwoty bazowej

Uwaga wszystkie zakresy ubezpieczenia obowiązują do ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia, potem indywidualna kontynuacja.

Z gwarantowaną wysokością składki i wysokością świadczeń do końca życia ubezpieczonego.

KARENCJE

– 9 miesięcy:

urodzenie dziecka

 

– 6 miesięcy:

– zgon ubezpieczonego

– zgon współmałżonka/partnera,

– zgon rodzica, rodzica współmałżonka/partnera,

– zgon dziecka,

– osierocenia dziecka,

– zgon noworodka,

oraz w ryzyku czasowej niezdolności do pracy L-4

 

W przypadku ryzyk:

3 miesiące:

– poważne zachorowanie – w tym przypadku będzie obowiązywała

– dzienne świadczenie szpitalne w wyniku choroby

– operacja chirurgiczna

– rehabilitacja poszpitalna L-4 ( rekonwalescencja )

 

  1. ZAKRES UBEZPIECZENIA ;

–  Ubezpieczony może wybrać jeden z siedmiu wariantów ubezpieczenia

niezależnie od ilości wybierających  dany wariant i niezależnie czy jest czynnym

funkcjonariuszem czy też emerytem lub rencistą .

–  Siódmy wariant nie zawiera tzw opcji rodzinnych

–  Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na terenie całego świata z wyłączeniem ;

  1. hospitalizacja i operacji które działają na terenie Polski ,

pozostałej części Europy, Ameryki Północnej, Indii, Egiptu, Izraela, Australii,

Nowej Zelandii, Singapuru oraz Japonii,

2.czasowa niezdolność do pracy potwierdzona L-4 tylko Polska

– Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem wszystkie zdarzenia związane z

wykonywaniem zawodu funkcjonariusza i pracownika SW, czyli użycie broni,

siły fizycznej innych środków służących do tłumienia buntów i zamieszek

– Świadczenie z tytułu hospitalizacji obejmuje leczenie zaburzeń psychicznych w

tym schorzeń opisanych pod numerami statystycznymi od F-41 do F-48 świadczenie z tytułu hospitalizacji obejmuje pobyt na oddziałach rehabilitacyjnych (DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRACOWNIKÓW CZYLI CZYNNYCH I BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SW)

Hospitalizacja 90 dni w roku ubezpieczeniowym bez ograniczenia ilości pobytów.

– Ubezpieczenie może być kontynuowane po przejściu na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w tym samym zakresie (także przez współmałżonków, partnerów i dorosłe dzieci a w zakresie nnw dzieci bez względu na wiek i rodziców, pod warunkiem ubezpieczenia pracownika i jego członkowstwa w NSZZ FiPW)

UWAGA –  nawet w przypadku zgonu ubezpieczonego pracownika jego współmałżonek, dorosłe dziecko lub partner życiowy może kontynuować ubezpieczenie.


open-life-prezentacja-pif-sw-porownanie-z-pzu-002

open-life-prezentacja-pif-sw-porownanie-z-pzu-003

open-life-prezentacja-pif-sw-porownanie-z-pzu-004

open-life-prezentacja-pif-sw-porownanie-z-pzu-005

open-life-prezentacja-pif-sw-porownanie-z-pzu-006

open-life-prezentacja-pif-sw-porownanie-z-pzu-007

open-life-prezentacja-pif-sw-porownanie-z-pzu-008

open-life-prezentacja-pif-sw-porownanie-z-pzu-009

open-life-prezentacja-pif-sw-porownanie-z-pzu-010

open-life-prezentacja-pif-sw-porownanie-z-pzu-011open-life-prezentacja-pif-sw-porownanie-z-pzu-013


Pliki do pobrania:

oswiadczenie_malzonkowie
 open-tabela_trwalych_uszczerbkow-1
 open-tabela-operacji-1
 open-owu-dla-sw
 open-owu-assistance-medyczne-iv-1
 open-life-zaswiadczenie-l-4
 open-life-wniosek-uniwersalny
 open-life-procedury
 open-life-procedury-sg-psp-i-rezygnacja
 open-life-oferta-orange
 open-life-oferta-energia
 open-life-deklaracja-funkcjinariusze
 open-life-deklaracja-emeryci
 open-life-formularz-zmian