Zadzwoń: 042 – 633 25 48

Ubezpieczenia grupowe na życie dla służb mundurowych

Oferujemy grupowe ubezpieczenie na życie Generali dla  funkcjonariuszy, pracowników emerytów i rencistów Służby Więziennej, a także ich małżonków, partnerów życiowych i dorosłych dzieci powyżej 18 lat wraz z assistance medycznym oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci (niezależnie od wieku), rodziców, małżonków, partnerów życiowych.

  1. PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

–       do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, partnerzy życiowi, dorosłe dzieci  w wieku między 18-tym, a 67-tym rokiem życia,

–       warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie deklaracji przez zainteresowanego

–       warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia małżonka, partnera życiowego lub dorosłego dziecka jest przystąpienie do ubezpieczenia małżonka, partnera życiowego rodzica będącego funkcjonariuszem, pracownikiem cywilnym SW, emerytem lub rencistą SW

–       małżonek, dorosłe dziecko lub partner życiowy może przystąpić w tym samym wariancie lub niższym w którym ubezpieczony jest małżonek, rodzic lub partner życiowy

–       do ubezpieczenia NNW mogą przystąpić dzieci niezależnie od wieku, rodzice, małżonkowie, partnerzy życiowi

UWAGA – do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby przebywające w dniu podpisania deklaracji przystąpienia na zwolnieniu lekarskim, szpitalu, domu opieki społecznej, hospicjum za wyjątkiem osób kontynuujących ubezpieczenie z Ergo Hestii.

PROGRAM OBEJMUJE:

Ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku potwierdzonej zwolnieniem lekarskim (90 dni w roku polisowym).  Towarzystwo wypłaca odszkodowanie pokrywające 20% utratę uposażenia na  podstawie kserokopii zwolnienia lekarskiego druk L-4,  kserokopii dokumentacji medycznej związanej z danym zwolnieniem  lekarskim oraz zaświadczenia o utraconym uposażeniu wystawionym przez pracodawcę. Świadczenie dotyczy wszystkich zwolnień lekarskich niezależnie od rodzaju schorzenia i specjalności lekarza który zwolnienie wystawił, dotyczy wszystkich ubezpieczonych, nie dotyczy tzw zwolnień na opiekę. W przypadku zwolnień lekarskich dotyczących zaburzeń psychicznych jednostki chorobowe od F41 – F48 świadczenie obejmuje wyłącznie funkcjonariuszy i pracowników (czynnych i emerytowanych)  Służby Więziennej oraz jest ograniczone do wypłaty za 30 dni  ciągu roku polisowego.

 

Uwaga wszystkie zakresy ubezpieczenia obowiązują do ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia, potem indywidualna kontynuacja.

Z gwarantowaną wysokością składki i wysokością świadczeń do końca życia ubezpieczonego.

KARENCJE

– 9 miesięcy:

urodzenie dziecka

 

– 6 miesięcy:

– zgon ubezpieczonego

– zgon współmałżonka/partnera,

– zgon rodzica, rodzica współmałżonka/partnera,

– zgon dziecka,

– osierocenia dziecka,

– zgon noworodka,

– ryzyku czasowej niezdolności do pracy L-4

– poważne zachorowanie – w tym przypadku będzie obowiązywała

– dzienne świadczenie szpitalne w wyniku choroby

– operacja chirurgiczna

– rehabilitacja poszpitalna L-4 ( rekonwalescencja )

 

  1. ZAKRES UBEZPIECZENIA

–  Ubezpieczony może wybrać jeden z dwunastu wariantów ubezpieczenia

niezależnie od ilości wybierających  dany wariant i niezależnie czy jest czynnym

funkcjonariuszem czy też emerytem lub rencistą. Siedem wariantów zawiera ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy potwierdzone zwolnieniem lekarskim.

–  Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na terenie całego świata z wyłączeniem ;

  1. hospitalizacja i operacji które działają na terenie Polski ,

pozostałej części Europy, Ameryki Północnej, Indii, Egiptu, Izraela, Australii,

Nowej Zelandii, Singapuru oraz Japonii,

2.czasowa niezdolność do pracy potwierdzona zwolnieniem lekarskim tylko Polska

– Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem wszystkie zdarzenia związane z

wykonywaniem zawodu funkcjonariusza i pracownika SW, czyli użycie broni,

siły fizycznej innych środków służących do tłumienia buntów i zamieszek

– Świadczenie z tytułu hospitalizacji obejmuje leczenie zaburzeń psychicznych opisanych pod numerami statystycznymi od F-41 do F-48 (wyłącznie dla czynnych i byłych funkcjonariuszy)

– świadczenie z tytułu hospitalizacji obejmuje pobyt na oddziałach rehabilitacyjnych pod warunkiem, że wypadek lub choroba będąca podstawą hospitalizacji wystąpiła w trakcie ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Generali, a skierowanie jest wystawione nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia leczenia podstawowego.

Hospitalizacja 90 dni w roku ubezpieczeniowym bez ograniczenia ilości pobytów,za wyjątkiem hospitalizacji w wyniku schorzeń opisanych pod numerami statystycznymi od F41 do F48. W tych przypadkach Towarzystwo wypłaci świadczenie za maksymalnie 21 dni hospitalizacji w czasie roku polisowego.

– Ubezpieczenie może być kontynuowane po przejściu na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w tym samym zakresie (także przez współmałżonków, partnerów i dorosłe dzieci a w zakresie nnw dzieci bez względu na wiek i rodziców, pod warunkiem ubezpieczenia pracownika i jego członkowstwa w NSZZ FiPW)

UWAGA –  nawet w przypadku zgonu ubezpieczonego pracownika jego współmałżonek, dorosłe dziecko lub partner życiowy może kontynuować ubezpieczenie.

BONUSY

Dla korzystających z ubezpieczenia grupowego na życie Generali oraz innych ubezpieczeń oferowanych przez King-Broker przygotowaliśmy bonusy:

Ogólne warunki ubezpieczenia
Umowa dla czynnych funkcjonariuszy
Umowa dla emerytowanych funkcjonariuszy
 Ulotka świadczenia dla SW z L4
Ulotka świadczenia dla SW bez L4
Prezentacja programu
Ulotka assistance medyczny
Ulotka ekstra ochrona i pakiet rodzina
Tabela poważne zachorowania
Tabela uszczerbki na zdrowiu
Tabela operacji
Tabela poważne zachorowania dziecka
Szczegółowe warunki dotyczące zwolnienia lekarskiego
Wzór deklaracji - pracownik
Wzór deklaracji - członek rodziny
 Zaświadczenie L4
Uposażeni zastępczy - druk
Druk zastępujący dowód osobisty
Druk zaświadczenia do zwolnienia
Jak zgłosić roszczenie
Jak skorzystać z Assistance