fbpx
Zadzwoń: 042 – 633 25 48

Ubezpieczenia grupowe na życie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Oferujemy grupowe ubezpieczenie na życie Generali dla  funkcjonariuszy, pracowników emerytów i rencistów Służby Więziennej, a także ich małżonków, partnerów życiowych i dorosłych dzieci powyżej 18 lat wraz z assistance medycznym oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci (niezależnie od wieku), rodziców, małżonków, partnerów życiowych.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji którą można pobrać z tej strony (sekcja „Pliki do pobrania“ na dole strony).

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:

– funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, partnerzy życiowi, dorosłe dzieci w wieku między 18-tym, a 67-tym rokiem życia,

– warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia małżonka, partnera życiowego lub dorosłego dziecka jest przystąpienie do ubezpieczenia małżonka, partnera życiowego rodzica będącego funkcjonariuszem, pracownikiem cywilnym SW, emerytem lub rencistą SW

– małżonek, dorosłe dziecko lub partner życiowy może przystąpić w tym samym wariancie lub niższym w którym ubezpieczony jest małżonek, rodzic lub partner życiowy

– do ubezpieczenia NNW mogą przystąpić dzieci niezależnie od wieku, rodzice, małżonkowie, partnerzy życiowi

Uwaga! Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby przebywające w dniu podpisania deklaracji na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, domu opieki społecznej, hospicjum.

Uwaga! Wszystkie zakresy ubezpieczenia obowiązują do ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia, potem następuje indywidualna kontynuacja z gwarantowaną wysokością składki i wysokością świadczeń do końca życia ubezpieczonego.

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OBEJMUJE:

Ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku potwierdzonej zwolnieniem lekarskim (90 dni w roku polisowym).  Towarzystwo wypłaca odszkodowanie pokrywające 20% utratę uposażenia na  podstawie kserokopii zwolnienia lekarskiego druk L-4,  kserokopii dokumentacji medycznej związanej z danym zwolnieniem  lekarskim oraz zaświadczenia o utraconym uposażeniu wystawionym przez pracodawcę. Świadczenie dotyczy wszystkich zwolnień lekarskich niezależnie od rodzaju schorzenia i specjalizacji lekarza, który zwolnienie wystawił, dotyczy wszystkich ubezpieczonych. Nie dotyczy tzw zwolnień na opiekę. W przypadku zwolnień lekarskich dotyczących zaburzeń psychicznych jednostki chorobowe od F41 – F48 świadczenie obejmuje wyłącznie funkcjonariuszy i pracowników (czynnych i emerytowanych) Służby Więziennej oraz jest ograniczone do wypłaty za 30 dni  ciągu roku polisowego. Świadczenie z tytułu hospitalizacji obejmuje leczenie zaburzeń psychicznych opisanych pod numerami statystycznymi od F-41 do F-48 (wyłącznie dla czynnych i byłych funkcjonariuszy)

Ubezpieczony może wybrać jeden z 13 wariantów ubezpieczenia, niezależnie od tego czy jest czynnym funkcjonariuszem, emerytem czy rencistą. Osiem pierwszych wariantów zawiera ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy potwierdzone zwolnieniem lekarskim.

Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę na terenie całego świata z wyłączeniem:

– hospitalizacji i operacji które działają na terenie Polski, pozostałej części Europy, Ameryki Północnej, Indii, Egiptu, Izraela, Australii, Nowej Zelandii, Singapuru oraz Japonii.
– czasowa niezdolność do pracy potwierdzona L-4 tylko Polska, nie dotyczy   prowadzących własną działalność

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem wszystkie zdarzenia związane z wykonywaniem zawodu funkcjonariusza i pracownika Służby Więziennej, w tym także użycie broni, siły fizycznej innych środków służących do tłumienia buntów i zamieszek.

Świadczenie z tytułu hospitalizacji obejmuje pobyt na oddziałach rehabilitacyjnych pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek/zawał serca/udar mózgu będąca podstawą hospitalizacji wystąpiła w trakcie ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Generali, a skierowanie jest wystawione nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia leczenia podstawowego.

Hospitalizacja 90 dni w roku ubezpieczeniowym bez ograniczenia ilości pobytów, za wyjątkiem hospitalizacji w wyniku schorzeń opisanych pod numerami statystycznymi od F41 do F48. W tych przypadkach Towarzystwo wypłaci świadczenie za maksymalnie 21 dni hospitalizacji w czasie roku polisowego.

Ubezpieczenie może być kontynuowane po przejściu na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w tym samym zakresie (także przez współmałżonków, partnerów i dorosłe dzieci, a w zakresie NNW dzieci bez względu na wiek i rodziców, pod warunkiem ubezpieczenia pracownika i jego członkostwa w NSZZ FiPW)

Uwaga! Nawet w przypadku zgonu ubezpieczonego pracownika jego współmałżonek, dorosłe dziecko lub partner życiowy może kontynuować ubezpieczenie.

Z dniem 1.03.2021 ubezpieczenie zostaje rozszerzone o pakiet „Choroby zakaźne” w następującym zakresie:

Dodajemy rehabilitację z następującą definicją:

Rehabilitacja (zabiegi rehabilitacyjne) – integralna część leczenia poszpitalnego, która ma na celu zmniejszenie fizycznych i psychicznych następstw choroby oraz przywrócenie do pełnej lub maksymalnej sprawności fizycznej lub psychicznej, przeprowadzana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia pobytu w szpitalu, którego jest następstwem lub po zakończeniu leczenia niezbędnego do rozpoczęcia rehabilitacji, jednak nie dłużej niż w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia pobytu w szpitalu.

Zakres odpowiedzialności obejmuje:

– zabiegi rehabilitacyjne, które zostały zalecone przez lekarza jako kontynuacja leczenia szpitalnego, po pobycie w szpitalu w związku z zakażeniem chorobą zakaźną.

– konsultację lekarza rehabilitacji z ustaleniem programu zabiegów rehabilitacyjnych, z wyłączeniem badań diagnostycznych;

– konsultację lekarza rehabilitacji z końcową oceną stanu usprawnienia, z wyłączeniem badań diagnostycznych, przeprowadzone w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej.

Świadczenie z tytułu Umowy Dodatkowej polega na zrefundowaniu Ubezpieczonemu kosztów poniesionych na rehabilitację przeprowadzoną w placówce rehabilitacyjnej. Łączna wysokość świadczeń nie może przekroczyć wysokości sumy ubezpieczenia wynikającej z Umowy Dodatkowej.

Obowiązujące karencje:

9 miesięcy:

– urodzenie dziecka

6 miesięcy:

– zgon ubezpieczonego
– zgon współmałżonka/partnera,
– zgon rodzica, rodzica współmałżonka/partnera,
– zgon dziecka,
– osierocenia dziecka,
– zgon noworodka,
– ryzyku czasowej niezdolności do pracy L-4
– poważne zachorowanie – w tym przypadku będzie obowiązywała
– dzienne świadczenie szpitalne w wyniku choroby
– operacja chirurgiczna
– rehabilitacja poszpitalna L-4 (rekonwalescencja)

BONUSY

Dla korzystających z ubezpieczenia grupowego na życie Generali oraz innych ubezpieczeń oferowanych przez King-Broker przygotowaliśmy bonusy:

  • kartę Cashback, dzięki której do 5% wartości zakupów u tysięcy partnerów wraca na Twoje konto!
  • zniżki 10% na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe Generali: znizki

    Pliki do pobrania:

Ogólne warunki ubezpieczenia
Kwestionariusz Medyczny_20200331_covidv2+KI2021
Umowa dla czynnych funkcjonariuszy
Służba Więzienna_90000045 226_Pracownik_20210512– obowiązuje od 6.07.2021

Umowa dla emerytowanych funkcjonariuszy
Służba Więzienna_Emeryci _90000044342_20210512 – obowiązuje od 6.07.2021

Służba Więzienna_Emeryci-Członkowie Rodzin_90000044342_20210512 – – obowiązuje od 6.07.2021

Służba Więzienna_90000045226 _Członek Rodziny_20210512 –  obowiązuje od 6.07.2021

GENERALI Ulotka swiadczenia w Generali dla SW AS&ZK&WK z L4
GENERALI Ulotka świadczenia dla SW EMERYCI z L4
GENERALI Ulotka świadczenia dla SW AS&ZK&WK bez L4
GENERALI Ulotka świadczenia dla SW EMERYCI bez L4
Ulotka assistance medyczny
GENERALI Ulotka Pakiet ZDROWIE
GENERALI ULOTKA EKSTRA OCHRONA
GENERALI ULOTKA PAKIET RODZINA
Tabela poważne zachorowania
Tabela uszczerbki na zdrowiu
Tabela operacji
Tabela poważne zachorowania dziecka
Szczegółowe warunki dotyczące zwolnienia lekarskiego
 Zaświadczenie L4
Uposażeni zastępczy - druk
Druk zastępujący dowód osobisty
Jak zgłosić roszczenie
Jak skorzystać z Assistance